Raxmonov Davlat

Raxmonov Davlat

Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

TDIU Samarqand filiali “Oziq ovqat va qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti” kafedrasi
Samarqand shahri, Professorlar ko‘chasi, 51- uy, B-bino, 409 xona.

davlat_raxmonov@sbtsue.uz

Faoliyat yo‘nalishlari:

Ta’lim sohasida «Qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishni tashkil etish»,  «Biznes rejalashtirish» fanidan ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar olib boradi.

Ilmiy sohada «Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish va qayta ishlash samaradorligini oshirish» mavzusida ilmiy ish olib boradi. 150 dan ortiq yaqin ilmiy maqolalar, sh.j.: 10 dan ortig‘i MDH mamlakatlarida, 1 tasi xorijiy tilda va 10 dan ortig‘i jurnallarda chop etilgan. Maqolalari mavzulari fermer, dexqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalarida ishlab chiqarish samaradorligi, klasterlar, xizmat ko‘rsatish va boshqalar.

TDIUda «Iqtisodiyot» yo‘nalishi bo‘yicha malaka oshirgan (2017 yil, iyun).

1996 yilda TACIS-TEFAP dasturi bo‘yicha Buyuk Britaniyada, 2001 yilda  TACIS dasturi bo‘yicha Moskva (Rossiya)da, 2015 yilda SamUZ  xalqaro granti bo‘yicha Germaniyada qisqa muddatli malaka oshirgan.

O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligining 2 marta faxriy yorlig‘i bilan mukofotlangan.

 

Chop etilgan adabiyotlar (giperhavola)

1. Рахмонов Д., Жўраев Ф., Дўстқулов С. Фермерларни ҳимоялаш омиллари//СамҚХИ профессор-ўқитувчиларининг ҳисобот конференцияси маърузалар мазмуни Самарқанд, 1995, 98-бет
2. Рахмонов Д., Раҳмонов Ш.А.Фермер хўжаликларда ердан фойдаланишнинг айрим кўрсаткичлари //СамҚХИ профессор-ўқитувчиларининг ҳисобот конференцияси маърузалар мазмуни Самарқанд, 1995, 101-бет
3. Рахмонов Д., Раҳмонов Ш.А.Чорвачиликда хусусий-лаштириш: натижа ва муаммолар//СамКХИ   иқтисод факултети олимларининг илмий мақолалар тўплами,III китоб Самарқанд, 1995, 55-57 бетлар
4. Рахмонов Д., Раҳмонов Ш.А.Деҳқон (фермер) хўжа- ликларини ривожлан- тиришнинг айрим масалалари//СамКХИ   иқтисод факултети олимларининг илмий мақолалар тўплами,III китоб Самарқанд, 95-98-бетлар
5. Рахмонов Д.,Раҳмонов Ш.А. Қоракулчиликда хўжалик юритишнинг янги шакл-ларига ўтиш//Ёш олим ва мутахассисларнинг илмий мақолалар тўплами, I-жилд, Самарқанд, СамҚХИ, 1997
6. Рахмонов Д. Турли минтакаларда фер-мер (деҳқон) хўжалик-ларининг ривожланиш даражаси//СамҚХИ профессор-ўқитувчилар ва аспирантларнинг 55-илмий ҳисобот конференцияси маърузалар мазмуни, II- жилд, Самарқанд, 1997 
7. Рахмонов Д., Қориев В.Республика деҳқон (фермер) хўжаликларининг айрим кўрсаткичлари//СамҚХИ профессор-ўқитувчилар ва аспирантларнинг 55-илмий ҳисобот конференцияси маърузалар мазмуни, II- жилд, Самарқанд
8. Рахмонов Д.,Уразбоева Ш.Шахсий ёрдамчи хўжа-ликка эътибор   мўл-кўлчилик гарови//“Қишлоқ хўжалигида бозор исло-ҳотларини кескин чуқурлашти-риш муаммолари”, илмий мақолалар тўплами)I-жилд,Самарқанд, 1998, 99-102-бетлар
9. Рахмонов Д.,Жўраев Ф., Вафоев С.Ўзбекистонда қоракўлчи-ликни ривожлантириш истиқболлари ёки муаммо ва ечимлари//“Қишлоқ хўжалигида бозор исло-ҳотларини кескин чуқурлашти-риш муаммолари”, илмий мақолалар тўплами)I-жилд,Самарқанд 103-108 бетлар
10. Рахмонов Д.,Жўраев Ф., Жонхўжаев К.Фермер хўжаликларида маҳсулот ишлаб чиқариш-ни кўпайтириш омиллари//“Қишлоқ хўжалигида бозор исло-ҳотларини кескин чуқурлашти-риш муаммолари”, илмий мақолалар тўплами)I-жилд,Самарқанд, 118-122- бетлар
11. Рахмонов Д.,Жўраев Ф., Умаров У., Уразбоева Ш.Мулкий пай самарадорлиги//СамКХИ 70 йиллигига багишланган илмий  мақолалар тўплами, Самарқанд, 1999, 102-106-бетлар
12. Рахмонов Д.,Раҳмонов Ш.А.,Рузимурадов Р.Фермер хўжалигини ислоҳ қилиш ва ривож-лантириш муаммолари//СамКХИ 70 йиллигига багишланган илмий  мақолалар тўплами, Самарқанд, 1999, 106-108- бетлар
13. Рахмонов Д., Раҳмонов Ш.А., Исмоилов А.К. Развитие многообразных форм хозяйствования на селе и структура произво-дства//«Қишлоқ хўжалик тараққиёти-фаровонлик манбаи» мавзусидаги илмий тўплам.Самарқанд, 2001, 68-70
14. Рахмонов Д., Жўраев Ф., Рузимурадов Р.Фермер хўжалиги: муаммо ва ечимлар//«Қишлоқ хўжалик тараққиёти-фаровонлик манбаи» мавзусидаги илмий тўплам.Самарқанд, 2001, 158-159
15. Рахмонов Д., РаҳмоновШ.А., Умаров У.У.Развитие фермерства в Узбекистане//Сборник научных трудов МСХА, Москва, 2002
16. Рахмонов Д., Жўраев Ф., Умаров У., Раҳмонов Ш.Қишлоқда кичик ва ўрта бизнес корхоналарини кредитлаш//Республика илмий конференция-си материаллари,ТМИ, 2002
17. Рахмонов Д.,РахмоновШ..А., ЖураевФ., Нуруллаев Ж.Эффективность каракулеводства в новых условиях хозяйствования//Сборник научных трудов КазНИИК, том 24, Алматы ТОО Изд-во «Бастау», 2003
18. Рахмонов Д., Рахмонов Ш.А., Курбонов И.  Развитие кооперативных (ширкатных) хозяйств в Узбекистане//Сборник научных трудов МСХА, Москва, 2003
19. Рахмонов Д. Қоракулчиликда иқтиодий ислоҳотларни чуқур лаштириш муаммолари//Халқаро конференция материаллари, ЎзБИИИТИ, Тошкент, 2003
20. Рахмонов Д.,Жўраев Ф.,Рузимуродов Р.Фермерчилик ҳаёт талаби, давр тақозоси//СамҚХИ илмий мақолалар тўплами, II-жилд.2003
21. Рахмонов Д. Қишлоқда кичик ва ўрта бизнесни ҳамда бозор инфратузилмасининг ривожлантиришнинг ташкилий, иқтисодий асослари// “Аграр соҳада ислоҳотларни янада чуқурлаштириш муаммолари ва ечимлари” мақолалар тўплами, Самарқанд СамҚХИ, 2003 йил
22. Рахмонов Д.,Жураев Ф., Рузимуродов Р.Перспективы развития фермерских хозяйств в Узбекистане//Журнал Актуальные проблемы современной науки, Москва, 2003. №12, с.12-13. 
23. Рахмонов Д. 2004-2006 йилларда қишлоқда ишлаб чиқариш ва бозор инфратузилмасини ривожлантириш дастури тўгрисида//Аграр соҳадаги ислоҳотлар самарадорлигини оширишнинг устувор йўналишлари, Самарқанд, 2004
24. Рахмонов Д. Некоторые аспекты повышения эффективности каракулеводства//Материалы международной конференции, ОМГАУ, Омск, 2004 г., февраль
25. Рахмонов Д., Умаров У.У.Роль международных проектов в развитии ИКС в республике Узбекистан//Материалы международный семинар, ТошГАУ, Ташкент, 2004
26. Рахмонов Д. Қоракулчилик маҳсулот лари рентабеллиги таҳлили//Халқаро илмий-амалий конференция материаллари, Тошкент, 2004 йил  24-25 ноябр
27. Рахмонов Д.,Турсунов М . 2004-2006 йилларда қиш-лоқда ишлаб чиқариш ва бозор инфратузилмасини ривожлан тириш //Аграр сохадаги ислоҳотлар самарадорлигини оширишнинг устувор йўналишлари, Самарқанд, 2004, 92-96- бетлар
28. Рахмонов Д., Мардонов Қ.Қишлоқда хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнесни ривжлантириш нинг айрим масалалари//СамҚХИнинг 75-йиллик юбиле-йига багишланган илмий-амалий конференция материаллари, II-жилд, Самарқанд, 2004
29. Рахмонов Д., М.Шакаров. Фермер хўжаликларида ишлаб чиқариш самара дорлигини ошириш имкониятлари//Республика илмий-амалий конференцияси маърузалари тўплами, Тошкент, ЎзБИИТИ, 2005
30. Рахмонов Д., Рахмонов Ш.Фермер хўжалиги:кеча, бугун, эртага//Республика илмий-амалий анжу-манининг тезислари тўплами Т.;  2005, ТДИУ190-192 бетлар
31. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш. Развитие и повышение эффективности овцеводства в Узбекистане//VI международная научно-практическая конференция III том.Омск.ОмГАУ,2006. стр.155-157
32. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш. Пастбищные ресурсы каракулеводства Узбе кистана и повышение их продуктивности //VI международная научно-практическая конференция III том.Омск.ОмГАУ,2006, стр. 157-160
33. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.Эффективность различ них форм хозяйствования в аграрном секторе Узбекистана//VI международная научно-практическая конференция III том.Омск.ОмГАУ,2006 стр.160-162
34. Рахмонов Д., Рахмонов Ш.Иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш даврида қўйчилик самарадорлигини ошириш имкониятлари//«Аграр иқтисодиёт»журнали, Тошкент УЗБИИТИ,2006 1-сон 12-13 бетлар
35. Рахмонов Д., Рахмонов Ш. Фермер хўжалиги: ислоҳотлар, натижалар, муаммолар ва ечимлар//Халқаро илмий-амалий конферен-цияси маърузалари тўплами. ҚМИИ Т. 2006.163-бет
36. Рахмонов Д. Чорвачилик тармоқлари ни барқарор ривожланти риш имкониятлари //Халқаро илмий-амалий конферен-цияси маърузалари тўплами. ҚМИИ Т. 2006,164-165 бетлар
37. Рахмонов Д., Эшниязова Г.Бошқарув самарадорлиги //«Ўзбекистон кишлок хўжалиги» ж-ли 20063-сон, 13-бет
38. Рахмонов Д., Ўролбоев Б. Эгалик ҳисси//«Ўзбекистон кишлок хўжалиги» ж-ли. 2006. 4-сон, 6-бет
39. Рахмонов Д., Рахмонов Ш. Развитие и повышение эффективности каракулеводства в Узбекистане//“Национальный проект “Развитие АПК-новые возможности для молодых ученых” международная научная конференция М.; 2006
40. Рахмонов Д., Эшниязова Г.Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни бошқа ришнинг назарий асос- лари //Аспирант ва магистрантларнинг илмий – амалий конференцияси материаллари. Самарқанд. СамҚХИ. 2006. 3-бет
41. Рахмонов Д., Рахмонов Ш. Кичик ва ўрта тадбиркор-ликни ривожлантириш – қишлоқда бандлик дара-жасини ошириш омили //Материалы международной научно-практической конференции “Проблемы образования и занятости молодежи”Самарканд, СамИЭС,2006. 326-327-бетлар
42. Рахмонов Д., Ш.А.Рахмонов. Эффективность использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве //Двадцатые Международные чтения «Актуальные проблемы экономического развития в современных условиях». Москва, Из-во Рос. экон. акад., 2007, с.449
43. Рахмонов Д.,Ш.А.Рахмонов Аграрная реформа и фермерство в Узбе кистане//Аграрно- экономическая наука о проблемах инновационного разви-тия агропромышленного произ-водства, I международная научно- практическая конференция, 28-29 июня 2007 Омск, ОмГАУ.
44. Рахмонов Д.Современное состояние и перспективы развития животноводства//Академик Э.Т.Шайхов таваллудининг 80 йиллигига бағишланган “Агроиқтисодиёт: таълим, фан ва ишлаб- чиқариш интеграцияси” мавзусидаги илмий- амалий конференция материаллари, Т., ТошДАУ, 2007, 166-167 бетлар. 
45. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.А. Қишлоқ инфратузилмаси объектлари ва уларни жойлаштиришни такомиллаштириш//«Бозор муносабатларини ривож-лантириш шароитида қишлоқда инфратузилма объектларини таш-кил этиш ва ривожланти-ришнинг устувор йўналишлари» мавзуси-даги илмий-амалий кон-ференция маърузалари тўплами. Т., ЎзБИИТИ, 2007 й, 60-62 бетлар
46. Рахмонов Д.Қорамолларни озиқланти ришда саноат асосида ўс тирилган буғдой майсаси дан фойдаланишнинг иқ тисодий самарадорлиги//Чорвачиликда янги технологияларни қўллаш бўйича Республика семинари, Самарқанд, 26 декабр, 2007 йил.
47. Рахмонов Д.,Абруев А.Чорвачилик: унинг самарадорлиги қайси омилларга боғлиқ? //Фермер хўжаликларини ривожлантиришдаги муаммолар ва уларнинг ечимлари. СамҚХИ. проф.-ўқитувчиларининг XVI ил-мий-амалий конференцияси материаллари тўплами, I қисм Самарқанд. 2008 122-124-бетлар 
48. Рахмонов Д.,Ибрагимов Г.Развитие объектов инфраструктуры по обслуживанию фермерских хояйств. // Развитие научных идей А.В.Чаянова в совремённой агроэкономике. Материалы международной научно-практической конференции. Саратовский ГАУ, Саратов, Научная книга, 2008, стр. 93-96 
49. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.АЧорвачиликни ривожлан-тиришнинг айрим масалалари.//Андижондаги Республика илмий- амалий конференция материаллари, АнҚХИ, ноябр, 2008
50. Рахмонов Д.,Ўразбоева Ш.Деҳқон хўжаликларида чорвачилик: кеча, бугун, эртага.//Гулистондаги Республика илмий- амалий конференцияси, ГулДУ, ноябр, 2008
51. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.А Қишлоқ хўжалик коопе ративларида қоракўлчи ликнинг ривожланиши.//Республика илмий- амалий конференцияси материаллари, Тошкент, УзБИИТИ, ноябр, 2008
52. Рахмонов Д.,Деҳқон хўжаликларида чорвачиликни ривожлан-тиришнинг айрим масалалари.//Республика илмий- амалий конференцияси материаллари, Самарқанд, СВААКУ, 2009
53. Рахмонов Д.,Қозоқова З.Самарқанд вилоятида чорвачиликни рижожлан-тиришнинг айрим йўна-лишлари//СамҚХИ, Тадқиқотчи, аспирант, докторантларнинг илмий конференцияси, 2009
54. Рахмонов Д.,Эргашев Р.Х.Жаҳон молиявий-иқтисо- дий инқирози шароитида чорвачиликни барқарор ривожлантиришнинг асосий имкониятлари//“Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлигини оширишда аграр фанлар ютуқларининг ўрни” мавзусидаги СамҚХИнинг 80 йиллигига бағишланган Республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами, Самарқанд, 2009 йил, 20-21 ноябр, I қисм, 285-288-бетлар
55. Рахмонов Д.,Магистрант Н.ДавлатовҚишлоқда инфратузилма объектлари ташкил этиш ва ишлаб чиқариш сама радорлигини ошириш нинг айрим йўналишлари//Фермер хўжаликларини ривож-лантириш истиқболлари. Иқти-дорли талаба ва магистрант-ларнинг илмий конференцияси материаллари тўплами, Самарқанд, СамҚХИ, 2009, 5-7 май, 49-51-бетлар
56. Рахмонов Д.Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни барқарор ривожлантиришнинг асосий йўналишлар//“Озиқ-овқат хавфсизлигини таьминлашда чорвачилик тармоғини иқтисодий, ташкилий ва ҳуқуқий жиҳатдан ривожлатиришнинг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий- амалий конферинсия маьрузалари тўплами, Тошкент, ЎзБИТИ, 19-20 ноябр 2010 йил, 30-31-бетлар.
57. Рахмонов Д.,Астанов А.Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида чорвачиликни ривожлантиришнинг институционал асослари.//Чорвачилик ҳамда ветеринария фани ютуқлари ва истиқболлари. “Баркамол авлод йили”га бағишланган республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами, Самарқанд, Сам ҚХИ, 2010 йил, 23-24 апрел. 106-108-бетлар
58. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.А., Рустамова И.БХизмат кўрсатиш тизими рақобатбардошлигини ошоириш.//Республика илмий-амалий конференцияси, Тошкент, ЎзБИИТИ,  2010 йил ноябр.
59. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.А.Хизмат кўрсатиш тизимини яхшилашнинг айрим масалалари.//Профессор – ўқитувчилар конференцияси материаллари, Самарқанд, СамҚХИ, 2-қисм, 26-27-апрел 2011 йил, 5-7 -бетлар
60. Рахмонов Д., Абруев А.Some issues on improving zoological veterinary services//Fascicula: ecotoxicologi zootehniesi tehnologii industrie alimentara. Vol x / в anul 10. Edttura universttath din oradi. 2011, 263-268
61. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.Хизмат кўрсатиш тизимини барқарор ривожлантиришнинг баьзи масалалари//Аграр иқтисодиёт илмий-амалий муаммолар бюллитени, Тошкент, 2012 йил, 1-2-сон, 66-67-бетлар
62. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.А.,Султонов А.Сабзавотчиликни ривож-лантириш ва унинг экспорт салоҳиятидан фойдаланиш//Мамлакатни модернизациялаш шароитида иқтисодиётни ривож-лантиришнинг долзарб муаммо-лари. Республика анъанавий илмий-амалий конференцияси материаллари, 3-қисм, Самарқанд, СамИСИ, 2012, 17 феврал 106-109-бетлар
63. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.А.Мамлакатимизда чорвачиликни ривожлантириш-нинг ҳозирги ҳолати ва истиқболи хусусида//Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини ривожлантиришда инновацион технологияларнинг роли. Профессор – ўқитувчи-ларнинг илмий-амалий кон-ференцияси материаллари тўпла-ми, Самарқанд, СамҚХИ, 2012, 27-28 апрел, 7-9 бетлар
64. Рахмонов Д.,Ш.Рахмонов.Чорвачиликни ривожлан-тириш-давр талаби//“Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигини модернизация қилишнинг асосий йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси, Тошкент, ЎзБИТИ,  2012, 12 ноябр, 168-170-бетлар
65. Рахмонов Д. Ўзбекистонда чорвачи-ликнинг бугунги ҳолати ва янада ривожлантириш истиқболлари Қишлоқ хўжалигида инновацион технологияларни жорий қилиш муаммолари. Халқаро илмий-амалий конференция материал-лари туплами, Самарқанд, СамҚХИ 1-қисм, 2012 йил 21-22 ноябр, 240-242-бетлар
66. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.А.Сокращение численности работников и повышение занятоти сельского населения как объективная тенденция //“Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социалъно-экономических системах” Материалы 2-й Международной научно-практической конференции, 19 февраля 2013 года, ТОМ 2, Курск, 2013 стр.80-83  
67. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.А. Оптимизация численности работников-основа роста производителъности труда в сельском хозяйстве//“Обод турмушни таъминлашда иқтисодиётни ва инновацион фаолиятни такомиллаштириш муаммолари” мавзусидаги республика анъанавий илмий-амалий конференцияси материаллари, IV қисм, Самарқанд, СамИСИ, 2013 йил, 20 феврал, 184-187-бетлар
68. Рахмонов Д.Фермер хўжаликларини ривожлантириш-обод турмуш асоси//“Фан ютуқлари ва аграр соҳа истиқболлари” мавзусидаги профессор-ўқитувчиларниниг “Обод турмуш йили”га бағишланган илмий-амалий коференцияси материаллари тўплами, II қисм, Самарқанд, СамҚХИ, 2013, 16-17-бетлар
69. Рахмонов Д.,Рахмонов Ш.А.Қишлоқ хўжалигидаги ислохатларнинг асосий йўналишлари ва эришилган натижалар //“Фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси қишлоқ хўжалиги самарадорлигининг муҳим омили” мавзусидаги Республика илми-амалий конференцияси материаллари тўплами, I қисм Самарқанд, СамҚХИ, 2013 йил 21-22 ноябр,127-129-бетлар
70. Рахмонов Д.Иқтисодиётни мадерниза- циялаш шароитида чорвачиликни барқарор ривожлантиришнинг асосий омиллари//“Аграр тармоқ иқтисодиётини иннавацион ривожлантириш ва агро техналогиялар самарадорлигини ошириш йўллари” мавзусидаги Республика илмий-амалий коференцияси материаллари, ЎзБИИТИ, 2013  йил 8 ноябр, 39-41-бетлар 
71. Рахмонов Д.,Ш.Рахмонов.Пастбищные ресурсы   и повышение исполъзова- ния  //“Исследование инновационного потенциала общества и формирование направленй ёго стратегичиского развития” Материалы 3-й Международной научно-практической конференции, 27 декабря 2013 года,   Курск, 2013 стр.258-260  
72. Рахмонов Д. Қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш омиллари//Қишлоқ хўжалиги фани ютуқлари-фермер хўжалик лари истиқболига мавзуси даги профессор-ўқитувчи лари конфериренцияси ма териаллари тўплами, Самар қанд, СамҚХИ, II қисм, 2014 йил, 25- 26 апрел, 12-14- бетлар
73. Рахмонов Д., Рахмонов Ш.А., Казакова ЗҚишлоқ хўжалигидаги ислоҳатлар натижалари ва келгусидаги долзарб вазифалар//“Қишлоқ хўжалигида ресурс-тежамкор технологияларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари, Самарқанд, 2014 20-21 ноябр, I қисм 254-256 бетлар
74. Рахмонов Д.,Казакова З.Чорвачиликнинг бугунги ҳолати ва самарадорлик омиллари//Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш имкониятлари, Профессор- ўқитувчилар илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами, II қисм, Самарқанд, СамҚХИ, 23-24 апрель, 112-114-бетлар
75. Рахмонов Д.,G’.Ibragimov,O. Aktamov Fermer xo’jaliklarida agroxizmatlardan foydalanishning zaruriyati /“Agroiqtisodiyot” ilmiy-amaliy jurnali, T., 2018 yil 1-son 52-54 betlar
76. Рахмонов Д., Ш.Агзамов. Фермер хўжаликларининг кўп тармоқлига айлантиришнинг айрим кўрсаткичлари//“Фермер хўжаликларида кооперация ва интеграция муносабатларини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, муаммо, тажрибалар ва инновацион ечимлар” Республика илмий-амалий анжумани тезислар тўпламиб Бухоро давлат университети “Иқтисодиёт” кафедраси. Бухоро-2018, 50-52-бетлар
77. Рахмонов Д. Чорвачиликни ривожлантиришнинг институтционал асослари.//“Фермер хўжаликларида кооперация ва интеграция муносабатларини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, муаммо, тажрибалар ва инновацион ечимлар” Республика илмий-амалий анжумани тезислар тўпламиб Бухоро давлат университети “Иқтисодиёт” кафедраси. Бухоро-2018, 53-55-бетлар
78. Рахмонов Д.,И.Шукуров. Ҳаракатлар стратегиясида боғдорчиликни жадал ривожлантириш масалалари//“Фермер хўжаликларида кооперация ва интеграция муносабатларини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, муаммо, тажрибалар ва инновацион ечимлар” Республика илмий-амалий анжумани тезислар тўпламиб Бухоро давлат университети “Иқтисодиёт” кафедраси. Бухоро-2018, 74-77-бетлар
79. Рахмонов Д.,  С.Узоқов. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини экспорт қилишнинг иқтисодий аҳамияти//Талаба ёшларни ғоявий – мафкуравий тарбиялашнинг долзарб масалаларои республика илмий-амалий конференцияси, 2018 й. 28-29 апрел. Самарқанд, СамИСИ, 2018. 145-147-бетлар
80. Рахмонов Д., Ибрагимов Ғ.,  О.Актамов. Фермер хўжаликларида агрохизматлардан фойдаланиш зарурияти// Агроиқтисодиёт.- Тошкент, 2018. -№1. -52-54-б.
81. О.Муртазаев, Рахмонов Д., Ғ.ИбрагимовКластер тизимининг қишлоқ хўжалиги самарадорлигига таъсири//Agroiqtisodiyot журнали, 2020, 1-сон, 20-23-бетлар
82. Рахмонов Д., Ғ.Ибрагимов, Ш.Вахобова Қишлоқ хўжалигида кластер тизими: ташкил этиш, муваффақиятлар ва камчиликлар//Servis журнали, 2020 йил 3-сон, 21-25-бетлар
83. Рахмонов Д., И.Шукуров . Норматив – ҳуқуқий асослар ва чорвачиликнинг ривожланиши//Республика илмий-амалий конференцияси тўплами, СамВМИ, Самарқанд 2020 йил 20-21 май
84. Рахмонов Д., И.Шукуров. Деҳқон хўжаликларида чорвачиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари//Республика конференцияси мақолалар тўплами, Тошкент, ТошДАУ, 2020 йил 20 май 143-146-бетлар