B.R.Rafieva

B.R.Rafieva

Senior teacher

At TSUE Samarkand Branch , “Languages” Department
#304 room,51, Building B, Professorlar Street (99891) 5575769

mail_30@mail.ru

Working Activities:

Nowadays, she conducts PhD research on the topic: "Ingliz va o'zbek tillaridagi grammatik kategoriyalar (so'zlarning o'zaro bog'lanishi) ni qiyosiy o'rganish tipologiyasi"

In 2016, she participated in seminars and conferences organized by the IQAT project at the University of Life Sciences of the Czech Republic, in 2017 she participated in the ACADEMICA project at the Burgas University in Bulgaria and improved her skills in an online course.

From 2019 to the present, she is a member of a new three-year international project EMI (English as Medium of Instruction) in cooperation with the British Council and the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education.

Conducts classes in the following subjects: Foreign language (English), Professional English

 

Publications:

1. Rafiyeva B., Некоторые способы кодификации цветообозначений в толковых словарях.Qarshi davlat universiteti professor-o’qituvchilarning ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Aprel  2009.Qarshi. betlar. 92-93 

2. Rafiyeva B., Advantages of informational technologies in educational process. Jizzax davlat pedagogika instituti professor-o’qituvchilarning «Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili»ga bag’ishlangan ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.

3. Rafiyeva B., Some ways of effective questioning. Fan yutuqlari va agrar soxa istiqbollari obod turmush yiliga bag’ishlangan professor-o’qituvchilarning ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plam II qism. 221-222 b.Samarqand 2013 y

4. Rafiyeva B., The role of homework in teaching language. Fan yutuqlari va agrar soxa istiqbollari obod turmush yiliga bag’ishlangan professor-o’qituvchilarning ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plam II qism. 221-222 b.Samarqand 2013 y

5. Rafiyeva B.,Isakov O. Способы перевода военных аббревиатур и сокращений. Qishloq xo‘jaligida resurstejamkor texnologiyalarni yaratish va ularni ishlab chiqarishga joriy etish konferensiya materiallari. 289-291 b.Samarqand 2014 y

6. Rafiyeva B., Ochilova N.Некоторые проблемы методики обучения иностранных языков. Qishloq xo‘jalik fani yutuqlari-fermer xo‘jaliklari istiqboliga professor-o‘qituvchilar,yosh olimlar va katta ilmiy xodim-izlanuvchilarning to‘plami materiallari. 231-232b.Samarqand 2014 y

7. Rafiyeva B., Полезные игры для преподавателей английского языка. Научный альманах.196-198. Rossiya. 2017 y.

8. Rafiyeva B., Online learning of written forms of speech activity. Global and national values along Great Silk Road: Language, Education and Culture. 366-367 б.Samarqand .2017 y.

9. Rafiyeva B.,Ahrorov F.B. Внедрение методологии Erasmus+ Академика в Самаркандском институте ветеринарной медицины. Erasmus+ in Uzbekistan. 18-20 б. Тоshkent. 2018 y.

10. Rafiyeva B., Conceptual foundations of design techniques used in English lessons. Ученый XXI века № 3-3(62) 2020.28-29 б.Россия.2020 й

11. Rafiyeva B., Effective ways to learn English. Ученый XXI века № 3-3(62) 2020.30-31 б. Rossiya 2020 й

12. Rafiyeva B., Isakov O.  English teaching methods. Евразийский научный журнал ISSN 2410-3586, Sankt-Peterburg 2020

13. Rafiyeva B.,Chet tillarni o’tishda nutq-mahorat sifatida rivojlanishi. International scientific-practical conference XXI century skills in language teaching and learning. Jizzak 2020. 303-304 b.

14. Rafiyeva B., Isakov O. Effectiveness of teaching spoken English in HEIs. Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari: zamonaviy amaliyot va innovasion texnologiyalar Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 352-353 b. Samarqand.2020 y

15. Rafiyeva B.,Isakov O. Xorijiy tillarni o’qitishda nutqning mahorat sifatida rivojlanishi xususida. Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari: zamonaviy amaliyot va innovasion texnologiyalar Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 322-323 b. Samarqand.2020 y